EnglishDeutschFrançaisRomânăMagyar
by Transposh - translation plugin for wordpress
+36/46-796-827

Domain news

Another complaint against the domain Advisory Board

The velvetconsulting.hu domain name delegation Vígh, John asked, which is against the INDEX.HU It Plc. has filed an objection to the.

The INDEX.HU Information Technology Co. Ltd.. According to the corresponding “velvet.hu” the page can be easily misleading Vígh, John of “velvetconsulting.hu”-with.
The Advisory Board (TT) considers that the use of the fixed domain knowledge not only of the INDEX.HU information technology co. Ltd.. weblapjára vonatkozó asszociációt indítana el, valamint számottevő eltérés található a karakterszámban, kiejtésben, írásmódban, valamint nem áll fent az elgépelés illetve a megtévesztés lehetősége sem. Mindezek mellett a kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogát, ezért gyanítóan nem jogellenes.

A Tanácsadó Testület ezen kizárható okok miatt egyhangúlag ezt a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a velvetconsulting.hu domain Vígh János részére delegálható.

Tag

More than 3500 domain name Donald Trump

A CNN szerint Donalt Trump cége legalább 3643 domain nevet igényelt, még az elnöki címének megszerzése előtt.

A domainek listájában megtalálhatóak az alábbiak:

TrumpEmpire.com
TrumpOrganization.com
TrumpFraud.com
TrumpNetwork.com

Számos esetben már meglévő vagy tervezett üzlethez vásárolta a domain neveket. A trumpnetwork.com-ot például a cég beindítása előtt már két évvel megigényelte, ez 2007-ben volt.

A TrumpNetworkcég MLM jellegű tevékenysége elég ellentmondásosnak tűnt, így elég sokan megvádolták pirímisjátékkal, mivel a cég az alábbi domain neveket is megvásárolta:

TrumpMultiLevelMarketing.com
TrumpNetworkFraud.com
TrumpNetworkPyramidScheme.com
TrumpNetworkPonziScheme.com

Majd később elnöki posztja alatt politikai karrierje során a következő domainekkel gazdagította a listáját, már csak azért is, hogy ne másé legyen:

VoteAgainstTrump.com
TrumpMustGo.com
NoMoreTrump.com

Tag
.hu

The antenna.hu can be left in the igénylőé domain

The antenna.hu doamin név delegálását a Crispy Kft. (Order EU publications) kérte 2016. december 6-án, ami ellen az Antenna Kft. (Complainant) panaszt nyújtott be.

The Complainant azzal érvelt a domain delegálása ellen ,hogy a kérelmezett domain cégnevével pontosan megegyezik, valamint az antenna szó jelentéséhez köthető termékeket és szolgáltatásokat kínál. Illetve a Panaszos cég neve közismert.

Az antenna.hu domain név éveken keresztül hasznosításon kívül állt, ugyanis a korábbi jogosultját (Antenna Mobile Kereskedelmi Kft.) törölte a cégbíróság a nyilvántartásból. A domain felszabadítása iránt a Panaszos indított eljárást.

A Panaszos arra hivatkozott, hogy a Panaszolt semmilyen távközlési, hírközlési vagy bármely ezzel, iletve az antenna szó jelentésével kapcsolatba hozható tevékenységet nem folytat.

A Panaszos leírja, hogy a Panaszoltat levélben is megkereste az eljárás előtt, melyből kiderült, hogy a Panaszolt úgy szerezte meg a domaint, hogy egy időben több regisztrátort is megbízott a domain regisztrálásával. Így szerinte azzal a céllal igényelte a domaint hogy a név (antenna) használatára jogosult személynek ellenérték fizetése után átruházza vagy használatát egyéb módon biztosítsa.

The Order EU publications azzal érvelt hogy a szó nem áll jogi oltalom alatt. Illetve cáfolja a cégnév állított ismeretségét, ugyanis csak 5 hónapja kapta jelenlegi nevét.

Mivel a Domainregisztrációs Szabályzat semelyik pontja nem állítja, hogy minden cég csak olyan domain nevet jegyezhet be, ami szerepel a tevékenységei között, a Panaszos érvelését alaptalannak tartja. Saját tevékenységét ismertetve elmondja, hogy weblapokat üzemeltet és ezen domain név alatt is saját honlapját működtetné.

A Panaszolt elmondja, hogy a Panaszos tényleg megkereste levélben és szerette volna megvásárolni a domain nevet, azonban a levélre nem válaszolt.

The Advisory Board véleménye szerint azzal, hogy a domain névben szerepel ez a köznévként is használatos szó, a Panaszolt nem követ el jogsértést, így a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain név delegálásának akadályát nem látta.

Jogellenesség és megtévesztés híján a Panaszolt jó- illetve rosszhiszeműsége önmagában nem releváns (illetve nem értelmezhető) szempont.

Az igénylés nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba, ezért a domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

Tag

8 years used the Samsung name, now they got!

A small independent Hungarian company from Samsung 2008 in the fall of szerviz.hu the samsung itself existed domain address. According to the rules of domain registration 8 our Sun is a complaint against the offending domains registration, in this case, it did not object to the South Korean company's domestic representation. However, the days of thought, and it was decided the rejected domains, így a Regisztrációs Döntnöki Tanácshoz fordultak.

Az eljárásban a weboldal tulajdonosa elmondta, hogy már a kezdetektől fogva felhívja a figyelmet a weboldalon az oldal tetején jól látható módon nagy betűkkel fel van tüntetve, that: „Szervizünk NEM a Samsung Magyarország hivatalos márkaszervize, partnerszervize”.

A Samsung szerint azonban a vállalkozó nem csak a Samsung termékeinek javításával és szervizelésével foglalkozik, hanem a gyártó versenytársainak termékeit is javítja. A samsung szerint ezzel jogosulatlanul használja a Samsung szóvédjegyét, illetve megtévesztheti a fogyasztókat.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács végül helyt adott a Samsung kérelmének, és elrendelte a samsung-szerviz.hu domain név törlését, mely meg is történt.

Tag
.Hu domain registration

The Advisory Board of the lemantools.hu domain name bejegyezhetőségéről.

A lemantools.hu domain név delegálását Hável Gyula (Order EU publications) kérte 2016. november 6-án, ami ellen a LEMAN PLUS, S.L. [ES] (Complainant) has filed an objection to the, amiben arra kérte a Tanácsadó Testületet, hogy a domain név ne legyen delegálható a Panaszolt részére.

The Complainant kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név (lemantools.hu) Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját, illetve a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-át és a közösségi védjegyről szóló 207/2009 EK rendelet a magyar védjegytörvénnyel egyező szabályait sértené, mert a Panaszos a „LEMAN” közösségi szóvédjegy és a „LEMAN” közösségi ábrás védjegyek jogosultja, a „Leman” kereskedelmi név, cégnév és a „www.leman-sa.fr” domain név használója, és a „Leman” a megjelölést az internetezők, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

A Panaszos által csatolt „LEMAN” európai uniós szóvédjegy lajstromszáma 014770382 (3., 6., 7., 8., 9., 20., 21., and 35. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.11.03., a „LEMAN” európai uniós ábrás védjegy lajstromszáma pedig 014964217 (9., 18. and 36. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.12.29.

A Panaszos elmondta, hogy nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „leman” betűkapcsolatot tartalmazó domain nevek igénylésére. A Panaszos előadta, hogy az igényelt domain név szerinte összetéveszthető a védjegyeivel. Mivel a domain név csak az országkódban és a hozzátoldott „tools” szóelemben különbözik, így a fogyasztók arra a következtetésre juthatnak hogy a Panaszolt honlapja kapcsolódik a Panaszoshoz.

Végül a Panaszos előadta, hogy azt kell eldönteni, hogy az átlagos internethasználó szemszögéből vizsgálva a domain név használata jogellenes-e.
A fentiekben előadottak szerinte a jogellenesség fennállását valószínűsítik.

The Order EU publications szerint ugyan a Panaszos cégneve részben egyezik az igényelt domain névvel, de nincs szó teljes egyezésről. Elmondta, hogy weboldalán a Leman nevű francia cég termékeit szeretné forgalmazni, ezért a domain név bejegyzése indokolt, mivel viszonteladója a cégnek.

The Advisory Board (TT) megállapította, hogy a Panaszos Magyarország területén is érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik. A TT az állásfoglalásában hasonló tényállás mellett az EU védjegyrendelet szabályait alkalmazta, mivel a Panaszos védjegye európai uniós védjegy.

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

A Panaszos állításának megfelelően a „lemantoos.hu” domain név meghatározó eleme megegyezik a védjegyével.
A TT megállapította, hogy a Panaszolt által megnevezett domain azonosító alapján, hogy az a francia cég, amelynek termékeit a Panaszolt forgalmazni szeretné, maga a Panaszos, illetve a Panaszos leányvállalata. A Panaszolt ebben a körben, bár nem hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, azon az alapon vitatta a Panaszos kérelmét, hogy a védjegyét a Panaszos termékeinek forgalmazása során, az ahhoz szükséges mértékben szándékozik használni.

A 207/2009/EK rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követően – megváltoztatták, illetve károsították.

A „lemantoos.hu” domain név azt a téves benyomást keltheti, hogy gazdasági kapcsolat áll a Panaszos és a Panaszolt között, illetve hogy a kereskedelmi hálózatához tartozik. Az átlagos használók előtt úgy tűnhet, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy használata túlmegy az információ nyújtáson és megtévesztővé válik.

Ha a domain nevek a Panaszolt mint igénylő számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, mivel a Panaszolt a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos megjelölést használna, és a kereskedő nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

Fentiekre tekintettel a TT megállapította a jogellenességre okot adó körülményt, ami a domaint név delegálásár megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. ezért a „lemantools.hu” domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthető.

Tag

Top 25 domain sales in 2015

Top 25 domains that sold in most expensive domain names in 2015?

Again, I passed one year. Time back összegeznünk in the domain of business events 2015. If you look at the biggest domain sales, you don't say, that would have been the previous year pangott the market. In fact, many of the hundreds of thousands of domain name, or perhaps a million dollars worth of amount of money changing hands.

Of course, as in previous years – now the .com domain names were csúcstartók. So much so, last year's 25 biggest domain sale 22 space occupied. It's no wonder, that is the most popular extension suffix behind every other instructed me, Since there have been only in the 1 million dollar sales of more than. The trend of the previous years continued, so, only after that went on to the country code., as well as other country-code top-level domain names, not.

The year 2015 absolute earning eight victories, the Porno.com was, that magic amount in: new owner exactly 7 an amount corresponding to 8 DB number, that is to say 8 million 888 thousands of 888 the right to possession of the domain name is paid $, as well as the advertising. This result is not only the annual, but the overall list even managed an experience. The page of interest to so many people of all time 5. He became the most expensive sold in the domain name.

It was observed in the previous year, the only numbers, that is also a numeric domain name popularity. In domain names, like 399.com or 989.com 800 thousand dollar amount sold. True, the picture is somewhat modulated, that despite the fact, most of these domains does not have worthwhile website. Presumably, the explanation of the extremely high selling price, the majority of the numeric domains was created around the time of the Millennium, so the search engines- 15 they are considered to be reliable due to the annual them. (Other question, If these pages for months will not be able to deliver quality content, the impact of these big name domains.)

An interesting phenomenon is observed between the country-code top-level domains. The 2015 years TV.se the Yugoslav champions, proved to be the, which 2,1 close to a million Swedish Crowns, that is, 265 thousands of dollars new owner. It matters to the Swedish website has special, because this place is usually the German domain names they used to "success". It is true, however,, the country-code top-level domain name ending in a number in the list but can be found in. However, they are both 100 thousand dollar amount sold under, so it is no longer fit into last year's csúcstartók include.

Let's look at, now also in table form 2015 best 25 domain sale.

Rank Domain name The amount of sales Sales page Sales date
1. Porno.com $8,888,888 Schwartz 2/4/15
2. PX.com $1,000,000 MediaOptions 9/9/15
3. 588.com $1,000,000 4.CN 9/23/15
4. 399.com $821,818.88 Schwartz 1/3/16
5. 989.com $818,181.81 Folded 10/28/15
6. 899.com $801,000 Schwartz 9/16/15
7. 345.com $800,000 MostWantedDomains 1/7/15
8. GJ.com $694,095 NameJet 10/7/15
9. NL.com $575,000 Heritage Domains 3/4/15
10. SX.com $555,050 NameJet 8/14/15
11. QE.com $554,000 eNaming/MediaOptions 7/22/15
12. Drink.com $500,000 DomainNameSales 12/2/15
13. Give.com $500,000 Sedo 7/29/15
14. 358.com $480,000 Snapnames 9/9/15
15. QUA.com $459,000 Pvt Sale 5/6/15
16. Rangers.com $375,000 DomainNameSales 2/11/15
17. HomeCare.com $350,000 NamesCon/RightOfTheDot Auction There is no data
18. Heika.com $300,000 Sedo 2/25/15
19. PPP.com $290,000 Guta.com 4/24/15
20. TV.se $265,149 Tradera 1/22/15
21. Essential.com $250,000 MediaOptions 11/4/15
22. Werk.com $250,000 DomainNameSales 2/11/15
23. Connaught.com $250,000 DomainHoldings 2/4/15
24. Wine club $140,000 .CLUB Registry 6/17/15
25. 95.NET $140,000 eNaming 6/12/15

All rights reserved, www.xhu.hu

Tag

How does Google's new top level domains?

domain_reg1 Before you create any site inevitably begs the question: How to choose a domain name? A well sounding, easy to remember domain name is in fact a serious competitive advantage can do to gain against the competition. The domain name, in particular, but not only is replaced by users, but the search engine you choose for. At least so far this thought…

Read more